Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan:

Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Levering:
Zodra de bestelling is verzonden ontvangt u een email.
De leveringstermijn bedraagt 3 tot 5 werkdagen tenzij anders vermeld op de product pagina.
De verzendkosten bedragen €5.99
Gratis levering vanaf €50

De verzending gebeurd met Bpost, PostNL of DPD.

Identiteit van de ondernemer.

Hemiksems Beddencentrum
Provinciale steenweg 16
2620 Hemiksem

E-mailadres: hbc@telenet.be
Telefoonnummer: +32 (0)3 887 34 61  gsm +32( 0)479610093

BTW: BE 0450.880.150

Bereikbaarheid:
Dinsdag en woensdag van 13.u 30 tot 21uur
Woensdag- donderdag- vrijdag en zaterdag van 10uur tot 18 uur.

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 •  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 •  Het aanbod bestaat voornamelijk uit bed textiel, bad textiel, huishoudlinnen, strandlakens en keukentextiel, huisparfums, sierkussens en donsdekens.
 •  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 •  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 •  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 •  Bij verzending van het product in België of Nederland worden geen leveringskosten toegevoegd tenzij anders vermeld.
 •  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 •  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Leveringstijd: 2 tot 3 werkdagen wanneer het product op stock is. Producten die besteld moeten worden 7 tot 14 dagen. Indien andere leveringstijden wordt dit vermeld naast de leveringstijd bij het product.
 

Herroepingsrecht.

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het product mag niet gebruikt zijn en moet in de originele onbeschadigde verpakking zijn. Het product moet terug gezonden worden zodat het  onmiddellijk herverkoophaar is zonder extra handelingen van de ondernemer.
 • Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan.
  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van e-mail naar hbc@telenet.be.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De retour kosten zijn voor rekening van de consument
 • Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.
  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.